f
הסל שלי  |
דף הבית אודות תקנון האתר צור קשר Gift Card
ENGLISH  |  עברית
אתר נחמד - מתנות וכלים לעיצוב הבית

רשימת חתונה
Gift Card
מועדון לקוחות
תקנון האתר
תקנון האתר | נחמד רשת חנויות לכלי בית ומתנות

תקנון והסבר כללי

הזכות להשתתף בקניות באתר נחמד

רשאים לקנות באתר בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף  של אחת מחברות האשראי הבאות: דיינרס קלאב , אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה .תנאי מוקדם לתוקף המכירה של לקוח באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. השתתפות במכירה מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים בין היתר: שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים, נחמד שומרת לעצמה את הזכות למנוע באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של קונים בהליכי המכירות השונים באתר, במידה ונחמד סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מציעים אלה עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו באתר נחמד לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש. לנחמד שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זכייה או עסקה של מציע כאמור. לנחמד הזכות למנוע ו/או לבטל השתתפותם של  קונים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

כללי

אתר נחמד משמש זירה אלקטרונית, למכירת מוצרים ושירותים שונים, הכל על-פי הוראות תקנון זה.  בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים, תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לפתור את התלונה ו/או תקלה, לרבות בדרך של דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם ללקוח. נחמד שמה לעצמה למטרה, להתקשר רק עם ספקים אמינים ומקצועיים. במקרה שיוודע לנחמד כי כנגד ספק מסויים הצטברו תלונות צרכנים רבות, תברר נחמד תלונות אלו מול הספק ובמקרה הצורך תפסיק לעבוד עמו..

מחירי הפריטים באתר

מומלץ לערוך סקר שוק לפניקניה באתר נחמד.אישור העסקה ע"י הלקוח  מהווה קנייה של המוצר המחייבת את הקונה בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידו עבור המוצר לרבות דמי משלוח כמפורט בפרטי המכירה (להלן:"הסכום לתשלום") חיוב הקונה בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי אשר אושר ע"י הקונה במהלך הגשת ההצעה. במקרה וכרטיס האשראי שמסר הקונה לצורך תשלום יבטל ו/או במקרה ומגיעה הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע העסקה מתחייב הקונה למסור, מייד עם קבלת דרישה מאת נחמד ולא יאוחר מ 3 ימי עבודה, פרטי כרטיס אשראי חליפי לביצוע התשלום עבור המוצר/ שירות אותו קנה. נחמד שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה ולדרוש מהזוכה את החזרת המוצר, אם סופק, במידה ודרישתה לקבל פרטי כרטיס אשראי חלופי לא נענתה תוך 3 ימי עבודה.

ביטול קניה

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תשלח בכתב בפקס או בדואר או בתקשורת אלקטרונית לנחמד.
ב. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
ג. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
ד. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר, באריזתו המקורית.
ה. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
ו. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
ז. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.

מחסור במלאי:

נחמד עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידה ברשותה או לספקים שלה, החברה דורשת מספקיה לעדכן אותה מייד עם היוודע להם כי מוצר אזל מהמלאי. החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. אם לאחר קניה  של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור במידת האפשר בין קבלת מוצר חלופי דומה ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם. במידה ואין הזוכה מעונין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הזוכה, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק לזוכה מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא לנחמד כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לזוכה או לאחר, ולזוכה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי נחמד. ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לזוכה.

איחור באספקת המוצר:

1.במקרה של איחור באספקת המוצר, תאפשר החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אלא אם צויין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע ע"י הספק ובאחריותו הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר הזוכה בעת הרשמתו לאתר. היה והקונה אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הזוכה ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. יודגש, כי נחמד אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לקונים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים. לזוכים המתגוררים בישובים אלה עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי בסמוך למקום מגוריהם אשר יתואם עמם מראש, וזאת אם אין ברצונם להמתין לאספקת המוצרים למועד בו תוסר ההגבלה הביטחונית כאמור. 
2. הנהלת אתר נחמד שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכירות באתר והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה .
3. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים.
4. מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך,בירושלים.

אבטחת מידע ופרטיות בנחמד

האתר מאובטח באמצעות טכנולגיות מהמתקדמות בעולם. העברת נתונים מאובטחים באתר בצורה מוצפנת בטכנולוגיות SSL המאפשרת קידוד המספרים והאותיות לידי הרכבי סימנים הניתנים לפענוח רק באמצעות הגורמים המורשים לכך, המידע באתר נשמר בשרת נפרד ומאובטח ע"י מערכת FIREWALL.

שרות לקוחות

טלפון:
e-mail:info@nehmad.com

הנהלת החברה

יו.וי.יובלים בע"מ (בתקנון זה: "נחמד" או "החברה")
ת.ד 53051 ירושלים 9642920
info@nehmad.con

משלוח חינם בקניה מעל 199 ₪ פייפאל